Reglerad transkription för valda gener och andra biologiska funktioner

Kohdistettujen geenien säädelty transkriptio ja muita biologisia toimintoja

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle