Menetelmä ääni- tai datapalvelun kutsumiseksi tai peruuttamiseksi matkaviestimestä

Förfarande för anropande och återkallande av tal- eller dataservice från en mobilteleapparat

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle